Dziś jest poniedziałek, 18 styczeń 2021. Imieniny: Małgorzaty, Piotra

Instytut bł. M. Sopoćki

Instytut bł. M. Sopoćki
CZYN – SŁOWO - MODLITWA


…..,,Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie”…(Dz. 742)


Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki został erygowany Dekretem Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dnia 14 września 2017 roku, na mocy kan. 114 i 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jako jednostka organizacyjna Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i posiada osobowość prawną nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( D.U. z 2018 r.poz.1231)

CELE INSTYTUTU:
Podstawowym celem Instytutu jest prowadzenie działalności formacyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej na rzecz środowisk chrześcijańskich oraz czynne promowanie postaw prospołecznych poprzez:
• odkrywanie głębi daru Miłosierdzia Bożego,
• upowszechnianie form kultu Miłosierdzia Bożego wg wskazań św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki,
• praktyczne stosowanie nauki o miłosierdziu w życiu społecznym.

W Instytucie działa PORADNIA MIŁOSIERDZIA, w której min. :
- udzielamy praktycznej pomocy osobom potrzebującym
- prowadzimy jadłodzielnię
- organizujemy co 5 lat Myśliborskie Kongresy Miłosierdzia, a rokrocznie sympozja poświęcone problematyce stosowania miłosierdzia w życiu społecznym
- celebrujemy Sopoćkowe 15 – stki, co miesięczne Msze św. z katechezą na temat dzieł bł. Michała i uczczeniem jego relikwii
- organizujemy coroczne konkursy o nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku
- wspieramy aktywnie Bractwo bł. Michała Sopoćki działające przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia

Instytut prowadzi działalność pożytku publicznego, w szczególności poprzez:
1. organizowanie dni skupienia, rekolekcji, sympozjów, konferencji i sesji naukowo-duszpasterskich, seminariów i kongresów;
2. inspirowanie badań w dziedzinie teologii, duchowości, kultu Miłosierdzia Bożego według bł. Michała Sopoćki;
3. organizowanie i prowadzenie warsztatów rozwojowych oraz terapeutycznych przeznaczonych dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, niedostosowanych społecznie;
4. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i zjawiskom wykluczenia społecznego
6. systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i wolontariuszy, wspieranie i promocję różnych form wolontariatu;
7. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej i pomocowej przez organizowanie zbiórek, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, subwencje, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego.


Masz problem? Przyjdź . Pomożemy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

tel. 531 687 526
mejl: kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl
Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki ul. Kościelna 17 74-300 Myślibórz

Konto: Bank GBS - 25 8355 0009 0072 8076 2000 0001

3 rocznica powołania Instytutu

W 3 rocznicę powołania Instytutu zostanie wygłoszony wykład ks. prof. Chojnackiego. Tytuł wykładu: Teologia pośród nauk humanistycznych i społecznych. Dlaczego warto ją studiować?

Rekolekcje kapłańskie 2020

Dyrektor Instytutu

Rada Instytutu

Statut