Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

Duszpasterstwo

Sakrament Chrztu Świętego

W naszej parafii sakramentu chrztu św. udziela się w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00. lub w II sobotę miesiąca o godz. 12.00. bez Mszy św.
Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w biurze parafialnym przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu.
Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka z USC,
- adres i dane rodziców chrzestnych,
- zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są oni naszymi parafianami),
- zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:
- ukończyły 16 rok życia,
- przyjęły sakrament bierzmowania,
- są wierzącymi i praktykującymi katolikami (rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).

Sakrament Eucharystii

WAŻNE!
Pierwsza Komunia św. i przełożona zostaje na wrzesień tego roku. Istnieje jednak możliwość tzw. uroczystości rodzinnej w miesiącu maju i czerwcu i niekoniecznie w niedzielę. Sakrament Pierwszej Komunii Świętej może być udzielony w każdy dowolny dzień przy zachowaniu właściwych rozporządzeń dotyczących zgromadzeń.

Jeśliby rodzice chcieliby skorzystać z uroczystości rodzinnej proszeni są o kontakt z ks. proboszczem pod warunkiem, że dziecko jest przygotowane do sakramentu i musi być poświadczone przez katechetę.


PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ - zawieszone do odwołania

1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spo­wiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowa­nie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym uka­zujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

2. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczą­ce pokuty i Komunii Świętej.
Uwzględniając tradycję i prakty­kę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Ko­munii Świętej w drugiej lub trzeciej klasie szkoły podstawowej.

3. Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych i pierwszych. Warunki dopuszczenia są następujące:

a) prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;
b) rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziec­ko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wyma­ganą wiedzę religijną.

Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnic­two dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej. Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko bę­dące
w niebezpieczeństwie śmierci.

4. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechiza­cję, przygotowującą
do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesią­cach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorgani­zować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego (zob. Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych).

5. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej we­dług programu przyjętego przez diecezję, obejmuje dwa lata katechizacji.

6. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w para­fii oraz katecheci zakonni i świeccy.

7. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej ?Instrukcji o katechi­zacji? w punkcie 9a czytamy ?dziecko przystępuje do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej (...) we własnej parafii; jeżeli ro­dzice życzą sobie czegoś innego, nie należy robić trudności?. Tacy rodzice powinni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzo­ne przez proboszcza miejsca zamieszkania, informujące o miej­scu uczestnictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.

8. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpo­czynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komu­nii Świętej, informuje rodziców o formie przy­gotowania oraz określa kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.

9. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje de­cyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:

a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;
b) systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;
c) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych i parafialnych;
d) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.


Dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.


Sakrament Bierzmowania

WAŻNE !

Bierzmowanie zostaje przełożone na wrzesień tego roku. Istnieje jednak możliwość tzw. uroczystości rodzinnej zarówno w miesiącu maju i czerwcu i niekoniecznie w niedzielę. Sakrament ten może być udzielony w każdy dowolny dzień przy zachowaniu właściwych rozporządzeń dotyczących zgromadzeń.

Jeśliby rodzice chcieliby skorzystać z uroczystości rodzinnej proszeni są o kontakt z ks. proboszczem pod warunkiem, że dziecko jest przygotowane do sakramentu i musi być poświadczone przez katechetę.


Udział w liturgii Mszy św. w niedziele, święta oraz w wyznaczonych nabożeństwach okresowych (roraty, różaniec, rekolekcje, itd.).

Spotkania w grupach zawieszone do odwołania

Uczestnictwo w wyznaczonych spotkaniach formacyjnych (parafia, sala katechetyczna).
Dobra ocena z religii i odpowiednie zachowanie na katechezie w szkole (opinia katechety) oraz na wyznaczonych spotkaniach formacyjnych.
Dostarczenie aktu chrztu (dotyczy osób, których akt chrztu został sporządzony w innej parafii niż nasza).
Posiadanie indeksu, potwierdzającego postępy formacyjne.Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
Narzeczeni powinni zgłosić się w biurze parafialnym najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
- metrykę chrztu św.,
- dowód osobisty,
- dokumenty z datą I komunii św.,
- ostatnie świadectwo nauki religii,
- wdowcy powinni przedstawić akt zgonu małżonka,
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.
Kiedy narzeczeni ustalą w biurze parafialnym datę ślubu, a chcą by podczas Mszy św. ślubnej grał organista, powinni się z nim skontaktować.
Nauki przedślubne: składają się z części teologicznej (prowadzi ksiądz) i praktycznej (prowadzą doradcy poradnictwa rodzinnego). W kursie mogą wziąć udział:
- osoby, z których przynajmniej jedna mieszka na terenie parafii,
- osoby, które wstępują w związek małżeński w naszym kościele,
- studenci zamieszkujący na terenie naszej parafii.Sakrament Namaszczenia Chorych

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa,
a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych :

? zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła

? umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością,

? przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty

?powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego

?przygotowanie na przejście do życia wiecznego